Het geloof is voor veel christenen een belangrijk deel van hun leven. Als je door een periode van lijden en strijd heen gaat, kan dit geloof echter zwaar beproefd worden. De troost en bemoediging die je er gewoonlijk in vond kan zomaar omslaan in twijfel, ongeloof en wanhoop. Daarvoor bied ik in mijn praktijk meerdere vormen van hulp aan. Ik probeer daarbij steeds te zoeken naar vormen die het beste zouden kunnen aansluiten bij wat mensen prettig vinden.

GELOOF EN HULPVERLENING

Ondanks alle moeite die je soms kunt ervaren in je strijd tegen de zonde en ook in je geloofsleven, is er vaak ergens toch het diepe besef dat je de hulp van God nodig hebt.

In dit kwetsbare proces wil ik naast je staan en je steunen. In de hulpverlening wil ik met jou de strijd tegen de seksuele zonden eerlijk onder ogen komen. Daarbij wordt geen weg bewandeld van goedkope en snelle oplossingen. Ook wordt het probleem niet in een mooi vroom christelijk sausje verpakt, om zo de confrontatie met het echte probleem uit de weg te gaan. Maar wél hoop ik met jou op dat punt uit te komen dat je in al je gebrokenheid een stuk genezing en herstel vindt bij het kruis van Jezus Christus.

Bijbels uitgangspunten

Bij het verlenen van hulp aan mensen die op het terrein van seksualiteit zijn vastgelopen ben ik er van overtuigd dat aan de basis van radicale en bestendige verandering, een inwendige geestelijke vernieuwing nodig is1. Het moet een zaak van het hart zijn en niet enkel aangeleerde gedragsaanpassingen2.

Ik geloof dat deze verandering van binnenuit op een diepe en krachtige manier tot stand komt als dit het resultaat is van wat de liefde van Jezus Christus uitwerkt in de persoon die zich voor Hem openstelt3. Als dat gebeurt zal er een groeiend verlangen ontstaan om de man of vrouw te worden zoals God dat bedoeld heeft4. Een nieuwe gezindheid / levensinstelling zal zich gaan vormen waarbij de Bijbel als het onfeilbare Levende Woord richtinggevend is voor leer en leven5.

De Heilige Geest geeft de persoon de motivatie én de kracht om weerstand te bieden tegen de zonde, een rein en toegewijd leven te leiden en een hoopvol perspectief te krijgen voor de toekomst6.

Onder leiding van de Heilige Geest en met behulp van beproefde en aan de Bijbel getoetste en onderworpen methodieken7, zal ik de hulpvrager helpen om nieuwe inzichten eigen te maken, zondige gedragspatronen te ontmaskeren en gezonde vaardigheden aan te leren8.

Ons leven staat altijd in relatie tot dat van anderen. Dat maakt dat persoonlijke zonden vrijwel altijd gevolgen hebben voor de relaties die je hebt. Het is Gods verlangen dat er ook tussen mensen herstel, genezing en vrede is. Bij het verlenen van hulp zal ik dan ook altijd aandacht schenken aan de partner, het gezin of andere belangrijkste relaties van de hulpvrager. De inzet is daarbij steeds om te werken aan relatieherstel zolang dit nog mogelijk is9.

Soms is er sprake van medisch – psychiatrische problematiek. Ik geloof dat Gods veelkleurige wijsheid ook doorwerkt in de hulp die door specialisten, zoals artsen en psychiaters, geboden wordt. Wanneer dit nodig is zal ik de samenwerking zoeken met, zo mogelijk, christen-specialisten.

Bijbelverwijzingen

  1. Romeinen 12:2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Titus 3:5 Hij maakte ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.
  2. Joel 2:13 En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad.
  3. Johannes 8:36 Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.
  4. 2 Korintiërs 3:18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.
  5. 2 Timotheus 3:16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.
  6. 2 Timotheus 1:7 Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Efeze 3:16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht  gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens. Efeze 6:13 Neem daarom de  hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad,  en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
  7. 1 Johannes 4:1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.
  8. Psalm 139: 23, 24 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.
  9. Romeinen 12:18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.